Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Paramotor & miljön

Paramotor ingick i SSFF:s miljöutredning som gjordes 2003. Utredningens syfte var att kartlägga paramotorflygningens miljöpåverkan, hitta sportens framgångsfaktorer och kartlägga möjliga problemområden.

Här kan du läsa hela rapporten >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken är grunden till den svenska miljölagstiftningen. Den trädde i kraft 1 januari 1999. I Miljöbalken sägs det att dess mål är bland annat att se till att "människornas hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan". Miljöbalken innehåller också allmänna hänsynsregler.

Enligt Miljöbalken har alla som bedriver verksamhet skyldighet att skaffa sig kunskap som krävs för att skydda andra mot skada eller olägenhet. Alla har också en skyldighet att bedriva verksamhet försiktigt, dvs försöka undvika skada och/eller olägenheter för andra. Miljöbalken kan hämtas från www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (under rubriken Lag & Rätt).

Miljöpåverkan av paramotorflygning

Paramotorflygningens miljöpåverkan är förknippad med markanvänding, transporter till och från flygställen, utsläpp, motorljud och det att skärmarna syns.

Markanvänding för paramotorverksamhet är inte stor, piloterna behöver inte stora ytor eller bogsering/vinsching för att komma upp i luften. Piloterna flyger också mest lokalt i närheten av var de bor.

Transport (bilkörning) till och från flygställen orsakar utsläpp. I paramotorpiloternas fall betyder transport ett litet antal kilometer, eftersom piloterna oftast flyger lokalt.
Utsläpp från paramotorn motsvarar enligt olika källor ungefär utsläppet från snöskotrar (utsläpp av kolmonoxid, koldioxid, metan, VOC, partiklar och kväveoxider). Paramotormotorer är för det mesta tvåtaktsmotorer, som körs på bensin som har blandats med olja. Motorerna tankas oftast på plats, där olja och bränsle förvaras i dunkar. Spill upskattas vara litet.

Motorljudet från paramotorer kan vara något som djur (såsom hästar, kor eller strutsar) eller människor reagerar på. Paramotorpiloterna flyger oftast på låg höjd och under bra förhållanden när det inte finns för mycket vind eller turbulens dvs morgonar och kvällar. Flygning på morgonen eller senare på kvällen när det är lugnare i luften bidrar till att motorljudet hörs längre bort.

Ljud från paramotorflygning skiljer sig också från t.ex. ljud från trafiken. Flygning följer inte fasta banor på samma sätt som biltrafik eller tågtrafik och varaktigheten av händelsen kan vara lång, eftersom paramotorpilotens flyghastighet är låg.

Paramotorkommittén gjorde redan år 2000 paramotorbullermätningar med Luftfartsverkets representat. Mätningarna gjordes som punkträkningar (= på plats) under några timmar genom att olika paramotorpiloter flög över mätningspunkten. Bullertesterna visade att de moderna paramotorerna ligger under gränsvärdet. Det finns olika tillverkare vars motorer kan ha olika ljudnivåer. Men mätningar visar att den tekniska utvecklingen har reducerat och kan ytterligare reducera ljudnivåerna.

Generellt påverkas ljudupplevelsen av distansen till ljudkällan, höjdskillnaden, väderförhållanden (t.ex. vindstyrkar och riktningen), terrängen, hinder (t.ex. en kulle eller en byggnad) mellan ljudkällan och lyssnaren. Hårda ytor (t.ex. asfalt) speglar ljudet, mjuka ytor (gräs, snö, växtlighet) dämpar ljudet.

Paramotorkommitten har tagit fram utbildningsmaterial som har som ett av målen att efter utbildningen skall eleven verka för minimala miljö- och bullerstörningar samt ha kunskaper om hur bränsle hanteras.

Paramotorpiloterna kan minska sin påverkan på omgivningen genom att:

  • Värna om goda relationer med grannar genom att informera dem om flygning
  • Undvika flygning tidigt på morgonen, väldigt sent på kvällen samt lågt över människor och djur
  • Undvika flygövningar över bebyggda områden eller lågt över vägar med bilister
  • Skaffa information om det finns känsliga områden ( t.ex. gårdar med djur eller naturreservat med häckande fåglar) i närheten
  • Kontakta markägarna före flygning och informera om ev. störningar
  • Alltid kontakta markägarna om en störning inträffat (ex. skrämt något djur)
  • Genom SSFF uppmuntra tekniska förbättringar för paramotorer
  • Alltid visa stor hänsyn för allas trevnad
  • På etablerade flygställe ska man kontakta den lokala flygklubben för information om regler.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se