Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet
En bild

Besiktning

Besiktningsverksamheten inom SSFF Motor

Avsikten med typgodkännande är att granska motorenheter så de är tekniskt lämpliga att flyga med. Varje år skall piloten göra en egenbesiktning på sin motorenhet och vart femte år skall en femårsbesiktning göras.

Allmänt

Typgodkännande utförs av SSFF utsedda tekniska kontrollanter. Dessa skall äga goda kunskaper om det civila luftfartssystemet med speciell inriktning mot bestämmelser rörande tillverkning, reparation, modifiering och underhåll av flygmateriel, framförallt motorenheter som används i skärmflygning. Besiktningsman skall även vara väl förtrogen med såväl förekommande typer av luftfartyg som den journalföring som motorflygning kräver.

Paramotorer som har en godkänd tillverkare/importör och där vederbörande har utfört TYPNING av modellen äger tillverkare/importör rätten att utfärda registreringsbevis (typning enligt ursprungsmodell). Kravet är att paramotorn inte är äldre än 5år från ursprungstypningen.

Om tillverkare/importör registrerar en motor ej äldre än 5år från dagen för typgodkännandet skall han skriftligen utfärda ett registreringsbevis och bifoga ett ursprungstypintyg. Det åligger även vederbörande att svara för att överensstämmelsen med typintyget gäller i utförande.

Äldre maskiner (5år) och modeller som saknar ansvarig tillverkare/importör måste individtypas (det måste finnas skriftlig garant för maskinen).

När enskild pilot importerar eller tillverkar enstaka exemplar oavsett tidigare godkännande för importör eller tillverkare skall dessa enskilt godkännas för flygning under SSFF:s delegeringsansvar. Detta godkännande benämns individuellt typgodkännande.

Typgodkännande behöver endast göras en gång för en paramotortyp. Mindre ändringar på typgodkänd paramotor är tillåten om det kan säkerställas att ändringen inte medför någon ökad säkerhetsrisk. Ändring som görs skall noteras i flygdagbok.

Vid typbesiktning utfärdas ett typintyg och paramotorn dokumenteras med fotografi. De punkter som kontrolleras framgår av en riskanalys och ett typintyg. OBS samtliga godkända motorer ska ha ett serienummer instansat på motorenheten.

För att räknas till importör skall verksamheten vara omfattande och godkänd av SSFF. För att räknas som tillverkare skall tillverkningen omfatta minst 20 motorenheter av varje serie eller modell.

Egenbesiktning

Minst en gång per år och vid slutet på året ska egenbesiktning utföras. Besiktningsprotokollet skall behållas av piloten och förvaras på ett säkert sätt i minst 36 månader. Utförd egenbesiktning skall föras in i flygdagbok. Om klubb där piloten är ansluten har andra rutiner skall dessa följas, t.ex. att klubben kräver att få ta del av besiktningsprotokollen.

Egenbesiktning av Paramotor ska utföras av piloten. Piloten ska ha kunskaper att utföra egenbesiktningen. Om minsta tveksamhet råder ska piloten i samråd med teknisk kontrollant eller behörig instruktör göra egenbesiktningen.

Hämta besiktningsprotokoll här Pdf, 11.7 kB..

Femårsbesiktning

Varje Paramotor ska med ett löpande intervall av fem år (ej äldre än fem år) kontrollbesiktigas av teknisk kontrollant eller behörig instruktör utsedd av SSFF.

Kontrollanten genomför besiktning motsvarande egenbesiktning men med större tyngd avseende dolda fel.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 1103
701 11 Örebro

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se